statuten
ttcroeselare

Statuten


STATUTEN TAFELTENNISCLUB ROESELARE

WVL 048

 

versie 2003

 

TITEL I : OMSCHRIJVING VAN DE VERENIGING

 

Artikel 1 : Omschrijving en oprichting

 

De naam van de feitelijke vereniging luidt “Tafeltennisclub Roeselare” of afgekort “TTC ROESELARE”

 

Tafeltennisclub Roeselare werd opgericht in 1957 en is sinds het sportseizoen 1958 aangesloten bij de Koninklijke Belgische Tafeltennisbond onder het affiliatienummer 048.

 

Tafeltennisclub Roeselare maakt deel uit van de VZW Vlaamse Tafeltennisliga met zetel te 1070 Brussel,  Brogniezstraat 41 bus 3


Artikel 2 : Duur

 

De tafeltennisclub Roeselare is opgericht voor onbepaalde duur.

  

Artikel 3 : Zetel

 

De zetel van de vereniging is gevestigd in de woonplaats van de voorzitter, Fabrieksstraat 15 te 8800 Roeselare .

 

Het lokaal van de club is Parochiaal Centrum Sint Michiel Kattenstraat 29 te 8800 Roeselare.

 

Zetel en lokaal van de vereniging zijn wijzigbaar bij beslissing van het bestuur, ter kennis gebracht aan het Secretariaat van het Provinciaal Comité West-Vlaanderen van de Vlaamse Tafeltennisliga.

 

Artikel 4 : Doel

 

De club heeft als doel:

 

a)     De vereniging stelt zich tot doel de beoefening van de tafeltennissport te bevorderen door een gezonde ontspanning te scheppen in een sportieve en kameraadschappelijke sfeer

b)    Het is de vereniging toegelaten om alle activiteiten te ondernemen die dit doel bevorderen

bv. het organiseren van trainingen en wedstrijden, sportstages en tornooien in de tafeltennissport

 Zij kan in deze zin ook, op bijkomstige wijze, handelszaken stellen, doch slechts voorzover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan dit doel.

Zij heeft geen BTW-nummer


Artikel 5 : Verantwoordelijkheid

 

De tafeltennisclub Roeselare is een feitelijke vereniging met beperkte verantwoordelijkheid.

 

De club is slechts verbonden tot het maatschappelijk kapitaal, dat gevormd wordt door de bijdrage van de actieve en sympathiserende leden.

 

Noch de club, noch de bestuursleden zijn verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal, en elke onrechtmatige daad bij het verwezenlijken van het doel.

 

TITEL II : LEDEN

 

Artikel 6 : Leden

 

Zolang TTC Roeselare als club aangesloten blijft bij de Vlaamse Tafeltennisliga worden slechts als stemgerechtigde leden op de Algemene Vergadering beschouwd, de personen die:

 

een aansluiting onderschreven hebben bij de Vlaamse Tafeltennisliga  én

het jaarlijks lidgeld voldaan hebben én

ouder zijn dan 18 jaar

 

De andere leden van de club wonen de Algemene Vergadering slechts bij met raadgevende stem.

 

De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

 

Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, moet het vermogen van de vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mag het niet worden uitgekeerd aan de leden.

 

Ieder lid is in gelijke mate medeverantwoordelijk voor de eventuele passiva van de vereniging en voor de aangegane verbintenissen.

 

Ieder lid dat een aansluiting onderschrijft wordt geacht huidig statuten en het (eventueel) huishoudelijk reglement te aanvaarden


Een lid, ongeacht het statuut, dat zijn (haar) lidmaatschap niet hernieuwt door het bindend handteken op het aansluitingsformulier, wordt als ontslaggevend beschouwd en geschrapt van de ledenlijst.

 


Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het moet dit schriftelijk meedelen aan het adres van de vereniging.

Een lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen.

De Algemene vergadering kan besluiten een lid uit te sluiten. De beslissing daartoe wordt genomen met 2/3 meerderheid.


TITEL III : BESTUUR

 

Artikel 7 : Bestuur: samenstelling,

 

De club wordt bestuurd door een bestuursraad bestaande uit tenminste 3 personen nl. een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, allen ouder dan 18 jaar.


 Artikel 8 ontslag en wijziging


De bestuurders worden voor onbepaalde duur door de algemene vergadering benoemd. Zij kunnen te allen tijde ontslag nemen en zijn te allen tijde afzetbaar door de Algemene Vergadering (cf. art.13

 

Indien het aantal bestuurders door vrijwillig ontslag minder bedraagt dan het aantal voorgeschreven door art. 7

of

Indien het aantal bestuurders door afzetting of overlijden minder bedraagt dan het aantal voorgeschreven door art. 7

moet de de Algemene Vergadering zo snel mogelijk een nieuwe bestuurder benoemen. In afwachting blijven enkel de overgebleven bestuurders bevoegd

 

Artikel 9 : Bevoegdheid bestuur

 

Het bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter. De voorzitter is gehouden het bestuur bijeen te roepen 1X per 3 maand

 

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, indien deze afwezig is, door de oudste aanwezige bestuurder in leeftijd.

 

Het bestuur kan slechts beslissen indien de helft van de bestuurders aanwezig is.

 

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige bestuurders. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter of zijn vervanger.


 Het bestuur beslist over alle zaken welke niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden overeenkomstig art.  en beslist onder andere soeverein op sportief en financieel vlak.

De vereniging wordt in alle handelingen en betrekkingen, in of buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door tenminste drie personen

 

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 10 : Algemene Vergadering :

 

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur of, indien deze afwezig is, door de oudste aanwezige bestuurder (in leeftijd).

Elk lid beschikt over één stem. Elk lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen bij volmacht.

 

De buitengewone Algemene Vergadering kan te allen tijde worden samengeroepen, minstens 5 dagen op voorhand, door de voorzitter, de secretaris, het bestuur of minstens 1/3 van de leden.

 

Artikel 11 : Algemene Vergadering : bevoegdheid, samenroeping

 

De Algemene Vergadering is bevoegd voor:

definitieve uitsluiting van leden

benoeming en afzetting van bestuurders

goedkeuring van begroting en rekeningen

wijziging van de statuten

ontbinding van de vereniging en bepalen van de bestemming van het vermogen

wijziging van het doel van de vereniging

 

De vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vergadering zulks eist of wanneer 1/3 van de leden hierom verzoeken.

De oproeping tot Algemene Vergadering moet ondertekend zijn door de voorzitter van het bestuur of door 2 bestuurders of door 1/3 van de leden hierom verzoeken

 

Artikel 12.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter of zijn vervanger.


Artikel 13.

 

13.1. De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders overeenkomstig art. 12

13.2. Een meerderheid van 2/3 van de stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid.

 

13.3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien 2/3 van de leden aanwezig of

vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt kan een tweede vergadering worden

bijeengeroepen; deze zal geldig kunnen besluiten ongeacht het aantal aanwezigen.


Voor elke statutenwijziging is een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde

stemmen vereist, ook op de tweede vergadering.


Voor de bekendmaking van de beslissing aan derden moeten alle bestuurders tekenen.


13.4. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met eenparigheid van alle leden

worden besloten.


13.5. Voor de beslissing tot ontbinding van de vereniging en de bepaling van de bestemming van het

vermogen (conform art. 6) gelden de regels beschreven in art. 13.3.


13.6. Elke beslissing tot het sluiten van overeenkomsten inzake koop op afbetaling, of lening of

krediet voor een bedrag in kapitaal vanaf 1.000 EUR, moet worden goedgekeurd overeenkomstig de

regels beschreven in art. 13.3.

 

Artikel 14.

 

Wat niet geregeld wordt door huidige statuten en het huishoudelijk reglement wordt geregeld door de bestuursraad, naar analogie met de statuten, het huishoudelijk reglement en de landelijke sportreglementen van de vzw Vlaamse Tafeltennisliga.

 

De huidige statuten werden besproken en goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 12 nov 2003.


TTC ROESELARE WVL 048

 

info@tafeltennisclubroeselare.be

Copyright  ©  All Rights Reserved